NEZNÁMY AUTOR

Autor: neuvedený Názov knihy: I. mezinárodní konference o defektologii. Karlovy Vary 1977

Autor: neuvedený Názov knihy: III. foniatrické pracovné dni pri príležitosti XX. výročia foniatrie na Slovensku. Bratislava, 23. – 25.X.1972

Autor: neuvedený Názov knihy: III. mezinárodní symposium organizací sluchově postižených ze socialistických zemí. Sborník referátů a závěrečné komuniké

Autor: neuvedený Názov knihy: III. zjazd československých psychológov. Hlavná téma – Československá psychológia na cestách experimentálnych výskumov

Autor: neuvedený Názov knihy: VI. celoštátna logopedická konferencia. Abstraktá. Trenčín – 21., 22. a 23. VI. 1990

(k dispozícii 2 exempláre: č. 1907, 2033)

Autor: neuvedený Názov knihy: VII. celoštátna logopedická konferencia Žilina 22. – 24. X. 1992

Autor: neuvedený Názov knihy: 10 rokov Osobitnej školy internátnej v Kremnici

Autor: neuvedený Názov knihy: 10 rokov pečlivosti o nevidomých na Slovensku. Ústav v Báhoni.

Autor: neuvedený Názov knihy: 15 rokov našej spolkovej činnosti. Výročná správa Spolku pre liečebnú nápravu v Trenčíne za roky 1942 – 1946

(k dispozícii 2 exempláre: č. 1824, 2167)

Autor: neuvedený Názov knihy: 16 rokov pomocnej školy v Bratislave.

(k dispozícii 2 exempláre: č. 1424, 2002)

Autor: neuvedený Názov knihy: 20 rokov trvania – Osobitná škola internátna Liptovský Ján

Autor: neuvedený Názov knihy: 25 rokov slepeckej tlače na Slovensku

Autor: neuvedený Názov knihy: 30 – Osobitná škola internátna Banská Bystrica. 1943 – 1973.

(k dispozícii 2 exempláre: č. 1041, 1999)

Autor: neuvedený Názov knihy: 30 rokov Osobitnej školy v Brezne

Autor: neuvedený Názov knihy: 30 rokov OŠI v Ždani

Autor: neuvedený Názov knihy: 40 Trenčín. 1930 – 1970. Pamätnica vydaná z príležitosti 40. výročia založenia osobitnej školy internátnej v Trenčíne

(k dispozícii 2 exempláre: č. 2026, 2030)

Autor: neuvedený Názov knihy: 70 – OŠ Vojenská 13 Košice

Autor: neuvedený Názov knihy: 80 rokov Základnej školy internátnej pre nevidiacich v Levoči

Autor: neuvedený Názov knihy: 150 rokov Braillovho písma pre nevidiacich

(k dispozícii 2 exempláre: č.946, 1584)

Autor: neuvedený Názov knihy: 1935 – 1937 v péči o zmrzačelé v zemi Moravskoslezské

Autor: neuvedený Názov knihy: Bericht über die am 7. und 8. April 1906 in Wien abgehaltene II.österreichische Konferenz der Schwachsinnigenfürsorge

Autor: neuvedený Názov knihy: Bibliográfia a fogyatékosok rehabilitációja szakirodalmából (1960 – 1973)

Autor: neuvedený Názov knihy: Celoslovenská konferencia 25 rokov socialistickej starostlivosti o postihnutých na Slovensku

Autor: neuvedený Názov knihy: Celoštátna logopedická konferencia s medzinárodnou účasťou – Komunikačné problémy detí s kombinovanými chybami

(k dispozícii 4 exempláre: č. 1789, 1896, 2034, 2275)

Autor: neuvedený Názov knihy: Cikán zpívá jinak

Autor: neuvedený Názov knihy: Československá logopedie

Autor: neuvedený Názov knihy: Čtení nejen pro rodiče …

Autor: neuvedený Názov knihy: Das Buch Esther

Autor: neuvedený Názov knihy: Das Ernestinum.

Autor: neuvedený Názov knihy: Defektológia. Bibliografia

Autor: neuvedený Názov knihy: Der Verein Volkswohl zu Dresden im Jahre 1910.

Autor: neuvedený Názov knihy: Detské mestečko Trenčín – Zlatovce

Autor: neuvedený Názov knihy: Déclaration de Salamanque et cadre d’action pour les besoins éducatifs spéciaux

Autor: neuvedený Názov knihy: Dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy. Organizačné směrnice a metodický návod

Autor: neuvedený Názov knihy: Die Kneipp – Kur

Autor: neuvedený Názov knihy: Dispenzární péče o děti s poruchami řeči, hlasu a sluchu

Autor: neuvedený Názov knihy: Dočasné učebné osnovy dvojročnej prípravy žiakov v samostatných triedach OOU

Autor: neuvedený Názov knihy: Dočasné učebné osnovy pre 1. – 8. ročník osobitnej školy /Variant A a B/

(k dispozícii 3 exempláre: č.1650, 1742, 2021)

Autor: neuvedený Názov knihy: Edina temà je neznanje. Šolstvo in skrb za slepe in slabovidne na Slovenskem

Autor: neuvedený Názov knihy: Ehrenschutz der 20-jahrfeier der Hilfsschule für Stadt und Bezirk Reichenberg

Autor: neuvedený Názov knihy: École internationale de Genève. Rapport pour la 3. année scolaire. 1926 – 1927.

Autor: neuvedený Názov knihy: École internationale de Genève. Rapport pour la 4. année scolaire. 1927 – 1928.

Autor: neuvedený Názov knihy: Generálny katalóg literatúry k dejinám školstva a pedagogiky na Slovensku do roku 1945 /Projekt/

Autor: neuvedený Názov knihy: Hodnotenie plnenia úloh za rok 1988

Autor: neuvedený Názov knihy: Informácie 1. Celoslovenská konferencia 25 rokov socialistickej starostlivosti o postihnutých na Slovensku 11. – 12. mája 1973 Starý Smokovec, Vysoké Tatry

Autor: neuvedený Názov knihy: Informácie ZPMP

Autor: neuvedený Názov knihy: J. A. Komenského cesta světla

Autor: neuvedený Názov knihy: Jazykovedný časopis XXII, 1971, 2

Autor: neuvedený Názov knihy: Kalendár masových telovýchovných športových turistických a branných súťaží a podujatí v stredoslovenskom kraji v roku 1989

Autor: neuvedený Názov knihy: Katalóg – Poľská vedecká kniha

Autor: neuvedený Názov knihy: Klasifikačný poriadok škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

Autor: neuvedený Názov knihy: K logopedické teorii a praxi

Autor: neuvedený Názov knihy: Kronika 3. časť – a, b, c. ZDŠ internátna pre nevidiacich

Autor: neuvedený Názov knihy: La tuberculose parmi les élèves des écoles suédoises

Autor: neuvedený Názov knihy: Logopedická a pedagogická práce s předškolními dětmi trpícími opožděním řeči (Věnováno 60. výročí VŘSR)

Autor: neuvedený Názov knihy: Logopedická a pedagogická práce s předškolními dětmi trpicími opožděním řeči /věnováno 60. výročí VŘSR/. II. rozšířené vydání

Autor: neuvedený Názov knihy: Logopédia a škola. Materiály k teoreticko-praktickému semináru

Autor: neuvedený Názov knihy: Malý štatistický prehľad rozvoja školstva ČSSR za roky 1948 – 1978

Autor: neuvedený Názov knihy: Metodické listy pre výchovných poradcov na školách I. cyklu žilinského okresu

Autor: neuvedený Názov knihy: Metodické pokyny na slovné hodnotenie a klasifikáciu žiakov osobitných škôl a žiakov špeciálnych tried pre mentálne postihnutých žiakov v základných školách

Autor: neuvedený Názov knihy: Metodický pokyn k príprave a priebehu maturitnej skúšky na stredných odborných učilištiach

Autor: neuvedený Názov knihy: Mierovú a šťastnú budúcnosť pre všetky deti sveta

Medzinárodný seminár o postavení detí v súčasnom svete a o úlohe organizácií žien a ďaších spoločenských síl v príprave medzinárodného roku dieťaťa. Praha 3. – 5. októbra 1977

Autor: neuvedený Názov knihy: Nápravná pedagogika. Časopis pro pedagogické, zdravotné a sociálne otázky mládeže vyžadující zvláštní péče. Ročník XXV. Číslo 3 -4

Autor: neuvedený Názov knihy: Nápravná pedagogika. Časopis pro pedagogické, zdravotné a sociálne otázky mládeže vyžadující zvláštní péče. Ročník XXV. Číslo 8

Autor: neuvedený Názov knihy: Národní sdružení dětských domovů (F.I.C.E.)

Autor: neuvedený Názov knihy: Návrh modernizácie vyučovania počtov v prvom ročníku ZDŠ

Autor: neuvedený Názov knihy: Nosíte brýle?

Autor: neuvedený Názov knihy: Nové prístupy v starostlivosti o postihnutých

Autor: neuvedený Názov knihy: Odborné učilište Bratislava 1966 – 1996

Autor: neuvedený Názov knihy: Odborné učilište Prakovce 1984 – 1994

Autor: neuvedený Názov knihy: Odborné učilište pre telesne postihnutú mládež. Špeciálna základná škola pre telesne postihnutých Nová Baňa

Autor: neuvedený Názov knihy: Odborné učilište Tornaľa

Autor: neuvedený Názov knihy: Odborné učilište Valaská – 15 rokov

Autor: neuvedený Názov knihy: Odborné ústavy pro osoby tělesně neb duševně vadné nebo zanedbané.

Autor: neuvedený Názov knihy: Odkaz J. A. Komenského ve Státním pedagogickém nakladatelstv

Autor: neuvedený Názov knihy: Organisace a osobní stav resortu sociální péče republiky československé

Autor: neuvedený Názov knihy: Organizačný a pracovný poriadok Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Autor: neuvedený Názov knihy: Organizačný poriadok

Autor: neuvedený Názov knihy: Orientačný adresár členov ČSPS pri ČSAV z ČSR

Autor: neuvedený Názov knihy: Orientačné údaje k správe o súčasnom stave, vývoji a perspektívach československého školstva z hľadiska podmienok SSR

Autor: neuvedený Názov knihy: Otci slepých V. L. Ramadanovičovi

Autor: neuvedený Názov knihy: O výskumných metódach v pedagogike

Autor: neuvedený Názov knihy: Paedologické rozhledy 1948. IV. ročník

Autor: neuvedený Názov knihy: Pedagogicko-organizačné pokyny pre národné výbory a rezorty na úseku štátnej správy základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v SSR za školský rok 1988/89

Autor: neuvedený Názov knihy: Pedagogicko-organizačné pokyny pre národné výbory a ústredné orgány na zabezpečenie úloh v oblasti základného a stredného školstva v školskom roku 1989/1990

Autor: neuvedený Názov knihy: Pedagogicko-organizačné pokyny pre základné a stredné školy a školské zariadenia v SSR na školský rok 1982/83

Autor: neuvedený Názov knihy: Pedagogicko-organizačné pokyny pre základné a stredné školy a školské zariadenia v SSR na školský rok 1987/88

Autor: neuvedený Názov knihy: Pedagogika 6. 1962

Autor: neuvedený Názov knihy: Pět let pro Vás …

Autor: neuvedený Názov knihy: Početnice pro 2. ročník škol pro nevidomé. 1. část.

Autor: neuvedený Názov knihy: Pokyny pro rodiče dětí s opožděným vývojem řeči

Autor: neuvedený Názov knihy: Poučenie o rozoznávaní defektných žiakov, čo potrebujú špeciálne školenie a výchovu v školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

(k dispozícii 4 exempláre: č.1158, 1645, 2038, 2497)

Autor: neuvedený Názov knihy: Pracovný poriadok pre výchovných a ostatných pracovníkov škôl a výchovných zariadení

Autor: neuvedený Názov knihy: Práca medzi cigánskym obyvateľstvom

(k dispozícii 2 exempláre: č. 1433, 2298)

Autor: neuvedený Názov knihy: Priateľ dietok. Ročník IX. – č.1

Autor: neuvedený Názov knihy: Program výchovnej práce v jasliach a materských školách

Autor: neuvedený Názov knihy: Programový večierok hluchonemých žiakov v Prešove

Autor: neuvedený Názov knihy: Prvních deset let péče o zmrzačelé v zemi moravskoslezské

Autor: neuvedený Názov knihy: Prvý český sjezd pro péči o slabomyslné a školství pomocné dne 27., 28. a 29. června 1909 v Praze.

Autor: neuvedený Názov knihy: Předškolní a školní výchova cikánských dětí

Autor: neuvedený Názov knihy: Psychodiagnostika a.s. Informácie. September 2001

Autor: neuvedený Názov knihy: Psychodiagnostika a.s. Katalóg 1996 – 1998

Autor: neuvedený Názov knihy: Psychologica. Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Ročník XVII (VI) 1966

Autor: neuvedený Názov knihy: Ročenka 1969 – 1970. Ústav sociálnej starostlivosti a Osobitná škola pre telesne chybných Bratislava, Brnenská 419

Autor: neuvedený Názov knihy: Ročenka o deťoch a mládeži v SR za rok 1999. Deti a mládež v číslach za rok 1999

Autor: neuvedený Názov knihy: Ročný plán odboru školstva, mládeže a telesnej výchovy S KNV na školský rok 1989/90

Autor: neuvedený Názov knihy: Rozbor výkazov o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť za školské roky 1970/71 – 1974/75 v krajoch a okresoch SSR

Autor: neuvedený Názov knihy: Rozpracovanie hlavných úloh v oblasti základného a stredného školstva po XVII. zjazde KSČ a zjazde KSS

Autor: neuvedený Názov knihy: Rozpracovanie realizačného programu ďalšieho rozvoja československej výchovnovzdelávacej sústavy

Autor: neuvedený Názov knihy: Sborník materiálov o školskom stravovaní

Autor: neuvedený Názov knihy: Seznam přednášek na pedagogické fakultě University Karlovy v Praze ve studijném roce 1974 -75

Autor: neuvedený Názov knihy: Sieť stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, združených stredných škôl), učilíšť a zoznam stredísk praktického vyučovania v SR v školskom roku 2002/2003

(k dispozícii 2 exempláre: č.1765, 1766)

Autor: neuvedený Názov knihy: Slovensko 1937

Autor: neuvedený Názov knihy: Slovenský národopis. Ročník II. Číslo 1 – 2.

Autor: neuvedený Názov knihy: Smernice pre poskytovanie nemocenských dávok Penzijným ústavom súkromných úradníkov

Autor: neuvedený Názov knihy: Spektrum psychoterapie. Ročník III. (1988). Číslo 2

Autor: neuvedený Názov knihy: Spektrum psychoterapie. Ročník III. (1988). Číslo 3 – 4

Autor: neuvedený Názov knihy: Spektrum psychoterapie. Ročník 4 (1989). Číslo 1

Autor: neuvedený Názov knihy: Spektrum psychoterapie. Ročník 4 (1989). Číslo 2

Autor: neuvedený Názov knihy: Spektrum psychoterapie. Ročník 4 (1989). Číslo 3

Autor: neuvedený Názov knihy: Společně při příležitosti Mezinárodního roku rodiny

Autor: neuvedený Názov knihy: Spolek pro péči o slabomyslné v republice Československé. Několik dat o jeho vzniku a působení.

Autor: neuvedený Názov knihy: Správa o činnosti Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu

Autor: neuvedený Názov knihy: Správa o organizácii služieb pre mentálne retardovaných podľa spracovania expertov Svetovej zdravotníckej organizácie r. 1968

(k dispozícii 2 exempláre: č. 1794, 1942)

Autor: neuvedený Názov knihy: Stanovy Spolku pre pečlivosť o hluchonemých na Slovensku.

Autor: neuvedený Názov knihy: Stanovy spolku pre starostlivosť o nevidomých na Slovensku

Autor: neuvedený Názov knihy: Statistika školství a kultury 1953 – 1958

Autor: neuvedený Názov knihy: Statistika školství a kultury 1963

Autor: neuvedený Názov knihy: Stav školských informačných stredísk v Európe

Autor: neuvedený Názov knihy: Stomatologická péče u dětí s Downovým syndromem

Autor: neuvedený Názov knihy: ŠK Šarinas pri OU Prešov, Kmeťovo stromoradie 2

Autor: neuvedený Názov knihy: Školský a vyučovací poriadok pre ľudové a meštianske školy i pre školy (triedy) pomocné

Autor: neuvedený Názov knihy: Školstvo na Slovensku. Školy, žiaci, učitelia v šk. r. 1918/19 – 1947/48

Autor: neuvedený Názov knihy: Špeciálna základná škola internátna Svidník 1965 – 2005

Autor: neuvedený Názov knihy: Špeciálna základná škola internátna sv. Jozefa Turzovka

Autor: neuvedený Názov knihy: Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím

Autor: neuvedený Názov knihy: Štatistická ročenka školstva v SSR 1948 – 1978

Autor: neuvedený Názov knihy: Štatút Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Autor: neuvedený Názov knihy: Štatút – Univerzita Komenského v Bratislave

Autor: neuvedený Názov knihy: Štátny ústav pre hluchonemých v Prešove v rokoch 1942 – 1946

Autor: neuvedený Názov knihy: Terminologický slovník z informatiky a pedagogiky (slovensko – rusko – anglicko – francúzsko – nemecký)

Autor: neuvedený Názov knihy: Tiflološki muzej

Autor: neuvedený Názov knihy: Učebné osnovy osobitnej školy

(k dispozícii 3 exempláre: č.1386, 1868, 2027a)

Autor: neuvedený Názov knihy: Učebné osnovy pomocnej školy

(k dispozícii 4 exempláre: č.1385, 1644, 1798, 2027b)

Autor: neuvedený Názov knihy: Učebné osnovy pre osobitné školy – Slovenský jazyk

(k dispozícii 2 exempláre: č.1393, 1648)

Autor: neuvedený Názov knihy: Učebné osnovy pre prvý až piaty ročník základnej deväťročnej školy (1960)

Autor: neuvedený Názov knihy: Učebné osnovy pre prvý až piaty ročník základnej deväťročnej školy (1964)

Autor: neuvedený Názov knihy: Učebné osnovy pre 6. – 9. ročník základnej deväťročnej školy – Telesná výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova

Autor: neuvedený Názov knihy: Učebné osnovy pre všeobecnovzdelávacie predmety

Autor: neuvedený Názov knihy: Učebné osnovy základnej deväťročnej školy pre nepočujúcich – Slovenský jazyk

(k dispozícii 2 exempláre: č.1392, 1649)

Autor: neuvedený Názov knihy: Učebné osnovy základnej školy pre nevidiacich. Matematika 5. – 8. ročník. Cvičenia z matematiky /nepovinný predmet/ 5. – 8. ročník

Autor: neuvedený Názov knihy: Učební plán a učební osnovy pro zvláštní školy

Autor: neuvedený Názov knihy: Učební plán a učební osnovy (s organisačním řádem) pro školy zvláštní

Autor: neuvedený Názov knihy: Učebný plán a učebné osnovy pre osobitné školy

(k dispozícii 2 exempláre: č.1384, 1643)

Autor: neuvedený Názov knihy: Učenie a vývoj

Preklady materiálov zo sympózia psychológov pri APN-RSFSR v Moskve /jún – júl 1966/

Autor: neuvedený Názov knihy: Úvod do materialistickej psychológie

Autor: neuvedený Názov knihy: Verhandlungen der XVII. Jahresversammlung der schweizerischen Hilfsgesellschaft für Geistesschwache am 26., 27. und 28. Juni 1931 in Basel.

Autor: neuvedený Názov knihy: Vlastivěda a reálie

Autor: neuvedený Názov knihy: Vozičkár. Zväzový informátor pre členov Slovenského zväzu telesne postihnutých. August 1993

Autor: neuvedený Názov knihy: Výcvik v skupinových formách práce s mládežou. Metodický list č. 4

Autor: neuvedený Názov knihy: Výročná zpráva o činnosti Okresnej pečlivosti o mládež v Nitre za rok 1937.

Autor: neuvedený Názov knihy: Výročná zpráva súkromného remeselného ústavu slepých v Levoči za rok 1924.

Autor: neuvedený Názov knihy: Výroční zpráva Spolku Český slepecký tisk za rok 1936.

Autor: neuvedený Názov knihy: Výchova a vzdělání v Československu

Autor: neuvedený Názov knihy: Vzdelanie a spoločenské uplatnenie – cesta k integrácii

Autor: neuvedený Názov knihy: Za profesorem Milošem Sovákem

(k dispozícii 2 exempláre: č. 1838, 1901)

Autor: neuvedený Názov knihy: Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých v Lučenci

Autor: neuvedený Názov knihy: Záväzné náplne práce pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení

Autor: neuvedený Názov knihy: Zbierka zákonov o sociálnom zabezpečení rok 1975 – ’76

Autor: neuvedený Názov knihy: Zehn Jahre Aussiger Hilfsschularbeit

Autor: neuvedený Názov knihy: Zkušební řád pro odborné zkoušky způsobilosti učitelstva na školách (ústavech) pro úchylnou mládež.

Autor: neuvedený Názov knihy: Zoznam prednášok, pracovísk a pracovníkov na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave so sídlom v Trnave pre školský rok 1971/72

Autor: neuvedený Názov knihy: Zoznam prednášok, pracovísk a pracovníkov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Trnave pre školský rok 1969/70

Autor: neuvedený Názov knihy: Zwanzigjahrfeier der Hilfsschule für Stadt und Bezirk Reichenberg