KNIŽNICA A ŠTUDOVŇA

Špeciálno-pedagogická knižnica so študovňou je priestorom pre archiváciu viac ako 4 000 titulov odbornej literatúry, beletrie, novín, časopisov, kalendárov či špeciálnych publikácií v Braillovom písme. V knižničnom fonde múzea dominujú pozostalosti Viliama Gaňa, Vladimíra Predmerského i ďalších významných osobností špeciálnej pedagogiky na Slovensku.

V rámci knižnice poskytuje múzeum svoje služby prezenčne, tzn. že študovať jednotlivé publikácie z historického a súčasného knižničného fondu je možné len v priestoroch študovne, a to s platným čitateľským preukazom.

Používateľ knižnično-informačných služieb múzea je povinný dodržiavať Knižničný, výpožičný a bádateľský poriadok múzea, ako aj pokyny zamestnancov múzea.

Knižničný fond múzea

Primárny fond 

  • náučná špeciálno-pedagogická literatúra a beletria so špeciálno-pedagogickej oblasti,
  • noviny, časopisy, kalendáre so špeciálno-pedagogickou problematikou;
  • publikácie v Braillovom písme,
  • elektronické dokumenty vo formátoch – word, txt, pdf.

Sekundárny fond

  • listinné dokumentačné materiály (rukopisy špeciálnych pedagógov, historické listinné dokumenty špeciálnych škôl, ústavov).

Celý knižničný fond digitalizujeme a postupne sprístupňujeme prostredníctvom digitálnej knižnice.

Vstup do digitálnej knižnice je možný po registrácii používateľa a vyžiadaní hesla, ktoré vám zašleme e-mailom. Platnosť hesla trvá 24 hodín.