PÔVODNÁ EXPOZÍCIA

Takmer 200 m2 Múzea špeciálneho školstva v Levoči tvorí stála expozícia, pôvodne venovaná Dejinám špeciálneho školstva na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť, nainštalovaná v roku 1989.

Autorom libreta a scenára pôvodnej stálej expozície bol vtedajší riaditeľ Spišského múzea PhDr. Viktor Jasaň, ktoré neskôr doplnil a dopracoval prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc. z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Výtvarný a architektonický návrh bol dielom akad. maliara Róberta Hačeka a Ing. Eduarda Ballu.

Jednotlivé miestnosti pôvodnej expozície, sprístupnenej do 31. decembra 2015, ponúkali:

Štatistický prehľad prvých ústavov pre zdravotne postihnutých na území Slovenska (vstupná miestnosť)

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči vstupná miestnosť

História zdravotne postihnutých od najstarších čias do roku 1918 (2. miestnosť)

Prehľad ústavov, škôl a inštitúcií pre zrakovo postihnutých (3. miestnosť)

História ústavov a špeciálnych škôl pre sluchovo, telesne a mentálne postihnutých (4. miestnosť)

Žiaľ, po obsahovej, jazykovej i grafickej stránke absolútne nevyhovovala potrebám moderného návštevníka.

V polovici roka 2014 sme preto so súhlasom zriaďovateľa, Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave, pristúpili k jej modernizácii, rozdelenej do viacerých etáp – príprava architektonického návrhu, schvaľovací proces Krajským pamiatkovým úradom v Prešove a tiež mestom Levoča. Nasledovali stavebné úpravy interiéru, výroba a montáž interiérových prvkov na mieru, výber  a odborné spracovanie zbierkových predmetov – exponátov určených do novej expozície.

Počas celého roka 2016 až do apríla 2017 bolo múzeum pre verejnosť zatvorené.