Československý štátny ústav pre slepcov v Levoči, r. 1922

Najstarším výchovno-vzdelávacím zariadením pre nevidiacich na Slovensku je Čsl. štátny ústav pre slepcov v Levoči, dnešná Spojená škola internátna na Námestí Štefana Kluberta 2 v Levoči.

25. januára 1922 sa dohodlo Ministerstvo školstva a národnej osvety s Ministerstvom sociálnych vecí o zriadení ústavu. V októbri 1921 do Levoče prišiel Adolf Fryc, bývalý správca Deylovho ústavu pre slepých v Prahe. 1. mája 1922 nastúpilo z 11 prihlásených detí, 9 chovancov – 5 dievčat a 4 chlapci vo veku 8-15 rokov. Veľký dôraz pri vyučovaní kládol nielen na vzdelávanie, ale najmä na rozvoj sociálnych zručností potrebných v bežnom živote. V ďalšom šk. roku 1922/23 prijali ďalších 17 chovancov a v škole sa už vzdelávalo spolu 27 detí v dvoch triedach. 

Vyučovanie prebiehalo podľa osnov ľudových škôl. V šk. roku 1923/24 pribudlo pravidelné hudobné vzdelávanie. Hru na klavíri a hudobnú teóriu vyučovala nevidiaca slečna Anna Linhartová a hru na husliach Štefan Oltványi-Novoveský.

Toto je iba krátky exkurz do histórie školy a spomienka na prvých učiteľov.

Modernizácia školy začala v 80-tych rokoch 20. storočia za výraznej podpory Švédska a Nemecka. Po r. 1989 začali pedagógovia a žiaci používať nové učebné pomôcky aj z iných krajín. Od septembra 1991 pracuje pri škole špeciálno-pedagogická poradňa. S podporou Nadácie Hilton Perkins pripravili podmienky pre vzdelávanie zrakovo postihnutých detí s ťažkým telesným postihnutím. Od r. 2003 je škola bezbariérová.

Súčasná, 95-ročná škola je modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou pre deti a žiakov so zrakovým, mentálnym či telesným znevýhodnením, ako aj pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Od r. 2010 škola nesie názov Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča. Organizačnými jednotkami školy sú:

ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím

ŠZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím

Špeciálna materská škola

ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Praktická škola

V šk. roku 2016/17 škola v spolupráci s občianskym združením Feman aktívne spolupracuje na projektoch: Tmavomodrý svet 2016, Sociálna inklúzia v kultúre a Svetlo-voda-tma. Súčasťou projektov sú tvorivé dielne zamerané na výtvarnú a hudobnú činnosť.

V šk. roku 2016/17 sa v škole vzdeláva:

v materskej škole 25 detí, z toho 5 žiakov so zrakovým postihnutím (ZP) a 16 žiakov s viacnásobným postihnutím (VP),

v základnej škole 38 ZP a 40 VP,

v praktickej škole 18 žiakov, z toho 14 VP, ostatní majú mentálne postihnutie.

Zdroj:

http://www.skola.nevidiaci.sk/