Školy pre sluchovo postihnutých v Kremnici

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Vialiama Gaňu Kremnica,

v rámci ktorej je poskytované vzdelávanie žiakom so sluchovým, mentálnym a v praktickej škole aj telesným postihnutím, má organizačné zložky:

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Viliama Gaňu internátna

Špeciálna materská škola pre deti so sluchovým postihnutím internátna

Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

Praktická škola

V šk. roku 2016/17 školu navštevuje 105 žiakov.

https://zsispkremnica.edupage.org/

Stredné vzdelanie v Kremnici môžu žiaci získať v Škole pre žiakov so sluchovým postihnutím Kremnica na štyroch typoch škôl pod jedným riaditeľstvom:

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna so študijným odborom operátor drevárskej a nábytkovej výroby, učebnými odbormi: stolár, kuchár, maliar, krajčír – dámske odevy a nadstavbové štúdium: drevárska a nábytkárska výroba, odevníctvo

Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne so študijným odborom – gymnázium

Stredná priemyselná škola odevná pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna s dvoma odbormi: technické a informačné služby – odevníctvo, odevníctvo

Odborné učilište internátne s trojročnými odbormi: stavebná výroba – murárske práce, obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál, spracúvanie dreva – stolárska výroba, výroba konfekcie – šitie bielizne,

V šk. roku 2016/17 školu navštevuje 89 žiakov.

http://skolaprespm.sk/