Slovenská slepecká tlač, r. 1946

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (ďalej len „SKN“) ako celoštátna špeciálna knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (od r. 1993) poskytuje knižnično-informačné služby nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým s cieľom zabezpečiť ich kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby. Súbežne je aj vydavateľstvom periodických a neperiodických publikácií a dokumentov v Braillovom písme, vo zvukovom zázname, vo zväčšenom type písma, v reliéfnej grafike a v elektronickej forme. Osobitosťou SKN je to, že všetky dokumenty v alternatívnych, špeciálnych formách, si musí vyrobiť sama a až následne sú zaradené do knižničného fondu.

V Braillovom písme sa tlačia publikácie z oblasti krásnej a odbornej literatúry, periodiká, hudobniny, letáky, kalendáre, učebnice pre základné školy, jazykové učebnice a pod. Ročná produkcia kníh v Braillovom písme je približne 150 titulov.

Vo zvukovom zázname sú spracovávané knižné tituly z bežnej vydavateľskej produkcie, časopisy a odborná literatúra. Načítavanie zvukových dokumentov zabezpečujú načítavatelia z radov hercov, hlásateľov či amatérov. U zvukových kníh sa  ročná produkcia pohybuje okolo 170 titulov.

Reliéfna grafika je zameraná na ilustrácie kníh a učebníc, ako aj na výrobu samostatných obrazových publikácií, nástenných kalendárov a pohľadníc.

Knižnica vydáva aj 17 druhov časopisov, ktoré sú obsahovo i formálne vyprofilované a vychádzajú v rôznej periodicite, od dvojtýždenníka po štvrťročník.

Spektrum základných služieb je stabilné a sústreďuje sa na poskytovanie prezenčných, absenčných a zásielkových výpožičných služieb. Vypožičiavanie dokumentov je bezplatné. Knižničný fond obsahuje 6 500 titulov zvukových kníh a    3 100 titulov kníh v Braillovom písme. Približne 2 000 čitateľov zo Slovenska i zo zahraničia si môžu vypožičiavať dokumenty osobne v knižnici, formou zásielkovej služby alebo on-line prostredníctvom digitálnej knižnice.

Od r. 2006 je čitateľom sprístupnená digitálna knižnica, ktorá umožňuje priame počúvanie zvukových kníh a časopisov z webovej stránky knižnice.

Cirkulačnú výpožičnú službu putovných súborov zvukových kníh v rámci Slovenska knižnica zabezpečuje aj prostredníctvom siete 29 pracovísk vo verejných knižniciach.

K pozitívnemu zviditeľňovaniu knižnice prispieva organizovanie rozličných kultúrno-výchovných podujatí, odborných konferencií, výstav, celoslovenských súťaží, hodín informačnej výchovy. V knižnici aktívne pracuje literárny klub, zameraný na cieľovú skupinu milovníkov literatúry, literárnej publicistiky a kritiky z radov zrakovo postihnutých občanov z celého Slovenska.

V SKN na Námestí Majstra Pavla 32 je otvorená stála expozícia Izby Mateja Hrebendu. Expozícia je venovaná nevidiacemu šíriteľovi knižnej kultúry na Slovensku. Dokumentuje cesty bibliotekára, bibliofila a zberateľa starých tlačí za knihou.

SKN tiež metodicky usmerňuje objednávateľov – tvorcov informácií, predovšetkým organizácie štátneho a verejného sektora, pri príprave materiálov, ktoré budú korešpondovať s pravidlami prístupnosti pre osoby so zrakovým postihnutím (napr. sprístupňovanie hmatových výstav s braillovskými popiskami a audiokomentárom, výroba orientačných plánov, pôdorysov verejných budov, označovanie historických pamiatok či prostriedkov verejnej dopravy).

Zdroj:

http://www.skn.sk/