Spojená škola Nová Baňa

1. septembra 1974 bola v Novej Bani zriadená Osobitná škola pre telesne postihnutých v jednom komplexe s Ústavom sociálnej starostlivosti (dnes Domov sociálnych služieb). Škola poskytovala komplexnú starostlivosť deťom s telesným a mentálnym postihnutím. Súčasťou osobitnej školy sa v roku 1981 stala aj Špeciálna materská škola.

r. 1986 – pri existujúcej Osobitnej škole zriadené Odborné učilište pre telesne postihnutú mládež s dvoma koedukovanými  učebnými odbormi – Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo – kvetinár, zeleninár, sadovník a Výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne

r. 1993  na základe rozhodnutia Ministerstva školstva bola škola poverená realizáciou pilotného programu pre overovanie využitia počítačov v procese výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym a telesným postihnutím. V tom istom roku zriadená Špeciálno-pedagogická poradňa v súčasnosti – Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

r. 1997 – na škole začali experimentálne overovať učebné plány a učebné osnovy Praktickej školy. Na základe úspešného ukončenia experimentu sa stala od roku 2001 súčasťou Odborného učilišťa pre telesne postihnutú mládež aj Praktická škola.

r. 2004 – k Odbornému učilišťu pre telesne postihnutých pričlenená Základná škola pri Nemocnici s poliklinikou v Novej Bani. V tom  istom roku bol zriadený aj Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole pre telesne postihnutých, pre žiakov, ktorí do školy denne dochádzajú a nie sú ubytovaní v Domove sociálnych služieb.

r. 2011/12 sa na škole začali experimentálne overovať učebné plány  a učebné osnovy trojročného učebného odboru Pomocné práce v administratíve a službách, ktorého overovanie bolo úspešne ukončené v roku 2016 a rozhodnutím MŠVVa ŠSR bol nový učebný odbor zaradený do zoznamu trojročných učebných odborov odborných učilíšť Slovenskej republiky.

Od 1. septembra 2012 škola vystupuje ako právny subjekt pod názvom Spojená škola Nová Baňa. Od 15. mája 2016 Spojená škola zmenila adresu sídla školy. Vzdelávanie žiakov s mentálnym, telesným a s viacnásobným zdravotným znevýhodnením realizuje na dvoch pracoviskách, v novom sídle školy na ulici Školská v centre mesta Nová Baňa, kde vzdeláva žiakov denne dochádzajúcich do školy z novobanského aj širšieho regiónu a v priestoroch elokovaného pracoviska školy v budove DSS Hrabiny vzdelávanie poskytuje žiakom, ktorí sú ubytovaní v DSS.

Súčasti školy:                        

Elokované pracovisko, Bernolákova 3, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy

Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy      

Riaditelia od roku 1974: Imrich Michalský, Marek Chrappa, Anna Šimkovičová, Ján Píš, Ladislav Sobotka, Anna Vozárová, Margita Štrbová a Karina Gažiová

V školskom roku 2016/2017 škola poskytuje vzdelávanie 117 žiakom.

http://www.specialnaskola.sk/