Besiedka, časopis pre deti

Rok vydania: 1926, ročník I.,

Zodpovedný redaktor: Ján Šoltés, odborný učiteľ Štátneho ústavu pre slepcov v Levoči,

Tlač: Deylov ústav pre slepých v Prahe

Prvé krôčky – šlabikár pre slovenských slepcov

Rok vydania: 1948

Autor: Jozef Vrabel

Schválilo Povereníctvo školstva a osvety výnosom zo 17. marca 1948, č. a-42.262.8:II 1, ako učebnicu pre slepé dietky s vyučovacím jazykom slovenským.

Tlač: Slovenská slepecká tlač Levoča

Slovenský skratkopis pre slepcov

Rok vydania: 1953

Autori: Jozef Mistrík – Jozef Vrabel

Tlač: Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava