Logopedické učebné pomôcky

Fúkací futbal – hráči sa pomocou fúkania snažia dostať loptičku na druhú stranu stola, alebo do súperovej bránky.

Magická loptička – pri správnom fúkaní sa loptička točí a nevypadne z košíka, voľno-predajná pomôcka.

Píšťalky, bublifuk, vrtuľky – stimulačné logopedické voľno-predajné pomôcky.

Klasifikácia logopedických učebných pomôcok podľa Sováka

Jedno z najlepších a pritom pomerne málo známych systematických triedení rozličných logopedických pomôcok a prístrojov vypracoval Miloš Sovák lekár, profesor UK, zakladateľ československej logopédie, tvorca logopedickej teórie a praxe, v r. 1946 založil Logopedický ústav v Prahe. Klasifikoval ich veľmi prehľadne, v podstate podľa aplikačnej oblasti na:

– stimulačné (hudobné nástroje, bublifuk, rôzne balóniky podnecujúce deti vydávať hlas, fúkať, hovoriť atď.), 

– motivačné (napr. lego alebo spoločenské hry vyžadujúce komunikáciu), 

– didaktické (na precvičovanie výslovnosti jednotlivých hlások slúžia súbory obrázkov, slov a riekaniek),

– derivačné (ide tu o odpútanie pozornosti chybne hovoriaceho jednotlivca od svojho vlastného prehovoru, v minulosti sa používali mechanické pomôcky, ktoré sa vkladali do úst, ich efekt bol iba dočasný, dnes na odvrátenie pozornosti slúži aplikácia tzv. bieleho šumu v slúchadlách pri hovorení u zajakavej osoby),

– podporné (špachtle a sondy, podporujúce nácvik artikulácie),

– logopedické sondy,

– názorné (sem patrí najmä logopedické zrkadlo napr. Aschenbrennerovo „ kazetové terapeutické zrkadlo“, ktoré je prenosné a má tvar osemuholníkového lichobežníka, môže okolo neho sedieť osem detí),

– indikátory, sú to prístroje názorne signalizujúce správnosť alebo nesprávnosť zvuku, ktorý osoba s narušenou komunikačnou schopnosťou produkuje, napr. indikátor melódie, tónovej výšky hlasu a intonácie, indikátor intenzity,

– registračné, ide tu o zvukový (magnetofón) alebo optický (film, videozáznam), prípadne kombinovaný záznam. Tieto záznamy možno využiť ako dokument úspešnosti logopedickej starostlivosti, z kontrolných dôvodov, na reprodukovanie rôznych textov, slov, hudby (ide súbežne o registračnú, názornú a motivačnú pomôcku).

Viaceré prístroje a pomôcky možno zaradiť súčasne do viacerých kategórií napr. metronóm alebo prístroje využívajúce Leeov efekt možno súčasne zaradiť k podporným aj derivačným pomôckam, zrkadlo možno využiť ako názornú i diagnostickú pomôcku, indikátory sú súčasne názorné i motivačné prístroje.