Kochleárny implantát

Výrobcom vystavovaných kochleárnych implantátov je rakúska firma

MED-EL (oficiálny názov je MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.).

Interaktívny model simuluje, ako funguje kochleárny implantát MED-EL. Procesor (vpravo dole) sníma zvuky z prostredia prostredníctvom mikrofónu. Implantát ich premení na elektronické impulzy, ktoré stimulujú bunky v kochley. Táto stimulácia je znázornená ako blikanie červených LED svetielok v príslušných častiach kochley. Môžeme vidieť, že zvuky s rôznou frekvenciou sú spracované v rôznych častiach.

Niekoľko zaujímavých údajov z histórie kochleárnej implantácie na Slovensku:

8. 7. 1994 – prebehla prvá kochleárna implantácia na Slovensku,

8. 3. 1995 – implantáciu podstúpilo prvé prelingválne nepočujúce dieťa. Ide o dieťa, ktoré sa narodilo ako nepočujúce, alebo u ktorého porucha sluchu nastala v ranom veku pred osvojením hovorenej reči (približne do 3 rokov) v takej miere, že úplne stratilo sluch, alebo jeho sluchová funkcia bola ťažko narušená. Následkom hluchoty sa hovorená reč nemôže rozvíjať prirodzenou cestou, iba osvojovaním si posunkového jazyka ako primárneho jazyka.

10. 12. 1999 – bolo implantované prvé dieťa mladšie ako 2 roky,

2. 11. 2000 – prvá bilaterálna (obojstranná) implantácia,

2007 – prvá implantácia aktívneho stredoušného implantátu a implantátu kostného vedenia,

na Slovensku bolo do r. 2017 implantovaných okolo 400 nepočujúcich,

najstarší používateľ KI MED-EL má teraz 77 rokov,

v súčasnosti fungujú na Slovensku tri implantačné centrá – v Bratislave, v Košiciach a v Ružomberku, okrem implantátov MED-EL sa implantujú aj produkty austrálskeho výrobcu Cochlear a francúzskeho výrobcu Oticon.

Údaje poskytla Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Antolská, Bratislava.

Zdroje:

www.medel.com/sk 

www.scki.sk