Význam používania logopedických učebných pomôcok

Využívanie rozličných pomôcok a prístrojov ako pomocného prostriedku je nepochybne opodstatnené a ich význam bude naďalej vzrastajúci z viacerých dôvodov: 

– ako kompenzačný činiteľ (logopedické sondy ako mechanický prostriedok, kompenzujúci pri odstraňovaní dyslálie motorickú neobratnosť hovoridiel), 

– ako motivačný činiteľ (rozličné prístroje a pomôcky s atraktívnym dizajnom najmä v detskom veku výrazne podnecujú deti k ochotnejšej spolupráci a nácviku),

– ako urýchľujúci prostriedok (chromografia pri komplikovanej dyslálii umožní rýchlu a presnú diagnózu s následnou cielenou logopedickou starostlivosťou).