Komunikácia a reč

Nedostatky v oblasti reči a komunikácie u detí s autizmom sa prejavujú nielen oneskoreným začiatkom rozvoja reči, ale aj tým, že reč sa u nich vyvíja úplne iným spôsobom ako u zdravých detí. Niektoré deti nezačnú hovoriť vôbec a tento nedostatok nemajú potrebu nahrádzať ani iným spôsobom komunikácie, napríklad používaním gest a posunkov. Chýba im vrodená schopnosť chápať význam komunikácie, ako prostriedok na dorozumievanie sa s okolím.

Ak sa reč rozvinula, dieťa môže mať pomerne rozsiahlu slovnú zásobu, ktorú však nedokáže funkčne používať, slová sa často naučilo naspamäť, mechanicky. Reč je často echolalická, na otázku odpovedá zopakovaním otázky. U osôb s autizmom sa vyskytuje aj problém s používaním zámen a palilália, teda opakovanie vlastných alebo cudzích viet bez zrejmého dôvodu.

Pri komunikácii príliš dlhé a zložité vety môžu osobu s autizmom miasť, dokonca spôsobovať frustráciu, ktorá môže viesť k izolácii a problémovému správaniu.