Stereotypné správanie

Toto správanie a záujmy môžu mať rôzne formy a môžu sa počas života meniť. Napodobňujúca alebo fantazijná hra sa vyskytuje len u približne 20 percent detí s autizmom. Na nižšej vývinovej úrovni môže byť typické tzv. motorické stereotypné správanie, ktoré sa prejavuje napríklad mávaním rúk, potriasaním hlavou, kolísaním tela, otáčaním rôznych predmetov, klopanie alebo škrabanie po povrchu predmetov, ohmatávanie určitých materiálov a pod. Častým prejavom je chodenie po špičkách spojené s vzrušením, nezvyčajná manipulácia s hračkami ako napríklad miesto bežnej hry s autíčkom točenie jeho kolieskami, ukladanie podľa farby, alebo veľkosti.

Do skupiny prejavov na vyššej úrovni patrí nutkavé správanie a vykonávanie rituálov, ako napríklad presný postup pri obliekaní, vypínanie vypínačov, fascinácia určitými témami (astronómia, vtáci, cestovný poriadok), kladenie tých istých otázok a dožadovanie sa tých istých odpovedí.

Zdroje

http://www.sposa.sk/

http://www.autista.sk/

http://autizmus.f84.sk/

http://www.autizmus.info/

Autizmus v praxi, Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi, Dagmar Belušková, Andrea Šedibová, Metodicko-pedagogické centrum, 2014, Bratislava