Hluchoslepota

Kombinované postihnutie zraku a sluchu, ktoré obmedzuje aktivity a plnohodnotné zapájanie sa do pracovných činností, spoločenského života a tiež obmedzuje prístup k informáciám. Hluchoslepota neznamená len úplnú stratu zraku a sluchu. Je to kombinácia rôzneho stupňa postihnutia zraku a sluchu.

Z tohto hľadiska rozlišujeme 4 skupiny hluchoslepých ľudí:

osoby s úplnou hluchotou a slepotou

osoby nevidiace so zvyškami sluchu

osoby nepočujúce so zvyškami zraku

osoby slabozraké s nedoslýchavosťou

Z hľadiska vzniku postihnutia môžu mať osoby:

vrodenú hluchoslepotu –  od narodenia

získanú hluchoslepotu:

pred osvojením si jazyka

po osvojení si jazyka

Komunikácia u osôb s vrodenou hluchoslepotou:

nesymbolická komunikácia – napr. dotyk znamená choď,

používanie reálnych predmetov – napr. lyžica znamená ideme jesť, topánky – ideme von,

používanie symbolických predmetov – napr. kúsok poťahovej látky z auta znamená, že pocestujeme autom,

dvojrozmerná reprezentácia objektov – obrázok, fotografia skutočného predmetu – obrázok matky znamená mama príde alebo ideš domov,

gestikulácia – prirodzené gestá, ktoré imitujú konkrétne činnosti – jedenie, pitie, spánok,

posunková komunikácia – posunková reč,

taktilná posunková reč

manuálne komunikačné formy založené na systéme hovoreného jazyka – prstová abeceda, Braillovo písmo, dlaňové komunikačné systémy,

Lormova abeceda

písmo,

hovorená reč – osoba s vrodenou hluchoslepotou si veľmi ťažko osvojuje hovorenú reč, ale je veľmi nízke percento hluchoslepých, ktorí sa naučili artikulovať a hovoriť. Osoby, ktoré sa stali hluchoslepými počas života a mali rozvinutú reč, nemajú problém vyjadrovať svoje myšlienky a odovzdávať svoje informácie, pretože ovládajú orálnu reč. Problémy majú s prijímaním informácií pri komunikácii. Tieto osoby si potrebujú  osvojiť taktilnú komunikáciu a manuálne komunikačné formy.

Komunikácia u hluchoslepých detí a dospelých je vysoko individualizovaná a záleží na tom, aký je stav zraku a sluchu.

Zdroje:

http://www.nrozp.sk/index.php/soc-rehabilitacia/hluchoslepota/93-hluchoslepota

http://www.lorm.cz/pro-hluchoslepe/definice-hluchoslepoty/