Sluchové znevýhodnenie

Sluchové postihnutie je úplná alebo čiastočná strata sluchu a obmedzená možnosť vnímania sluchových podnetov. K najčastejším príčinám straty sluchu patria genetické predispozície, vek, infekcie, nehody a ďalšie.

Stupne sluchových postihnutí:

ľahké sluchové postihnutie 26 – 40 dB

stredné sluchové postihnutie 41 – 55 dB

stredne ťažké sluchové postihnutie 56 – 71 dB

ťažké sluchové postihnutie, 71 – 91 dB

veľmi ťažké sluchové postihnutie nad 91 dB

úplná strata sluchu

Svetová zdravotnícka organizácia radí sluchové postihnutie na druhé miesto z hľadiska závažnosti postihnutia. Stupeň sluchovej poruchy závažne ovplyvňuje schopnosť jedinca osvojiť si hovorenú reč a vzdelávať sa cestou verbálnej komunikácie. Sluchovo ťažko postihnutý jedinec má narušené sociálne vzťahy, menšie sluchové postihnutie takéto narušenie väčšinou nespôsobuje. Na Slovensku je evidovaných 5 – 7 % populácie nepočujúcich alebo nedoslýchavých.