Detská mozgová obrna (DMO)

Najčastejšia príčina telesného postihnutia. Zapríčiňuje poruchu hybnosti.

Príčiny vzniku DMO rozdeľujeme podľa obdobia vzniku:

a) Prenatálne (predpôrodné) činitele:

vnútorné vplyvy – vnútromaternicové infekcie, nedonosenosť, nedostatok kyslíka v krvi plodu

vonkajšie vplyvy – röntgenové žiarenie, nikotín, alkohol, duševná záťaž matky, nedostatok výživnej stravy

b) Perinatálne (pôrodné) činitele – nedostatok kyslíka u detí oživovaných viac ako 10 min. pri abnormálnych pôrodoch – cisárskym rezom, panvovým koncom.

c) Postnatálne (popôrodné) činitele – rané kojenecké infekcie CNS(centrálneho nervového systému), zápaly tráviaceho, dýchacieho ústrojenstva, úrazy hlavy.

Formy DMO

a) Spastické (kŕčovité)

Diparetická – postihnutie dolných končatín

Hemiparetická – postihnutie jednej polovice tela pričom je poškodená najmä horná končatina

Kvadruparetická – postihnutie všetkých končatín

b) Nespastické (chabé)

Hypotonická – znížený (oslabený) svalový tonus trupu a končatín

Extrapyramídová (mimovôľová) – vyskytuje sa grimasovanie v tvári, mimovoľný pohyb hlavy, trupu a končatín

Pridružené poruchy DMO:

poruchy telesného vývinu

poruchy intelektu (1/3 je mentálne postihnutá)

poruchy zraku, sluchu, reči

poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia)

apatia, labilita nálad

epileptické záchvaty

anomálie chrupu a horného podnebia

poruchy dýchania

obmedzenie sociálnych kontaktov