Telesné znevýhodnenie

Telesným postihnutím sa zaoberá pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených. Ide o vedný odbor špeciálnej pedagogiky – somatopédiu, podľa ktorej poznáme tri rôzne kategórie telesne znevýhodnených osôb:

a) telesne znevýhodnení s ťažkosťami hybnosti a prípadne odlišnosťami vo vonkajšom vzhľade, ich edukácia prebieha v špeciálnych školách pre telesne znevýhodnených;

b) chorí, ktorých zdravotný stav nedovoľuje edukáciu v podmienkach bežných škôl pre intaktných, a preto sa vzdelávajú prevažne individuálne v zdravotníckych zariadeniach na lôžku;

c) zdravotne oslabení, ktorí kratší alebo dlhší čas sa nachádzajú v ozdravovniach alebo v liečebniach z dôvodu zdravotnej indikácie.

K najčastejším poruchám hybnosti patria: poruchy chôdze, poruchy rovnováhy, poruchy hybnosti.

Telesným postihnutím sa rozumejú spravidla anomálie takého výrazného stupňa, že odlišujú jedinca od ostatných, napríklad deformácie kostry horných končatín, deformácie chrbtice, deformácie dolných končatín, výrazné znetvorenie kĺbov a ďalšie.

Do skupiny chorých sa zaraďujú v tejto súvislosti deti, ktoré z dôvodu dlhodobého narušenia vnútornej rovnováhy organizmu sú hospitalizované v zdravotníckych zariadeniach, a preto nemôžu byť v bežných školách. Ich výchovná rehabilitácia sa zameriava na edukačné ciele, ako aj na podporné pozitívne výchovné pôsobenie na pacientov.

Do skupiny zdravotne oslabených patria deti, ktoré z dôvodu liečenia alebo doliečovania sa nachádzajú v detských ozdravovniach alebo v liečebniach dlhší čas a je u nich potreba výchovnej rehabilitácie, kde sa kladie dôraz na rozvíjanie komunikačných zručností prostredníctvom vyučovacích predmetov.