„Skvelí učitelia sa vedia vcítiť do detí, rešpektovať ich a veria,

že každé jedno má niečo jedinečné, na čom sa dá stavať.“

 Ann Liberman

Takýmto učiteľom bol aj Ján Hučík, starší. Pre tých, ktorí ste ho nepoznali, prinášame krátku spomienku a tých z vás, ktorí ste mali tú česť s ním pracovať, chceme osloviť s prosbou o zaslanie krátkeho príbehu, spájajúceho vás s dr. Hučíkom, st. Môže to byť krátky príbeh, vyznanie, opísanie puta, ktoré je stále silné a vďaka nemu ostáva dr. Hučík vo vašom srdci i spomienkach.

Ján HučíkPhDr. Ján Hučík, st., rodák zo Santovky v okrese Levice (*14. 11. 1928) sa vydal na učiteľskú dráhu. V r. 1949 absolvoval Učiteľskú akadémiu v Leviciach, v r. 1963 Pedagogický inštitút v Martine, neskôr ukončil štúdium špeciálnej pedagogiky na PdF UK v Trnave a zavŕšil získaním titulu PhDr. (r. 1975).

Popri štúdiu špeciálnej pedagogiky sa v r. 1953 oženil a s manželkou vychovali 3 synov, z ktorých jeden tragicky zahynul.

Po viac ako 30-ročnom pôsobení v úlohe špeciálneho pedagóga a riaditeľa v Liptovskom Jáne (1956-1989) zanechal vybudované komplexné špeciálno-pedagogické zariadenie, nachádzajúce sa v bývalom Szentiványiovskom kaštieli. Pôvodnú osobitnú školu (25. 9. 1965) rozšíril o ďalšie zariadenia: Osobitnú materskú školu (1. 9. 1970), Osobitnú učňovskú školu (1. 1. 1976), dielne a športový areál. Išlo o prvý a zároveň jedinečný komplex pre žiakov s mentálnym postihnutím od 3 do 18-tich rokov. Okrem komplexu v Lipt. Jáne pribudli elokované triedy materskej školy a odborného učilišťa v Kráľovej Lehote a Beňadikovej.

V súčasnosti ide o Špeciálnu základnú školu s materskou školou internátnu v Liptovskom Jáne, s celoslovenskou pôsobnosťou. Špecializované výchovno-vzdelávacie zariadenie poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom s takými zdravotnými znevýhodneniami, pre ktoré je zväčša ich začlenenie v bežných školách problematické, respektíve nedosiahnuteľné (deti s mentálnym, viacnásobným postihnutím, s emočnými poruchami a oneskoreným psychomotorickým vývinom, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s poruchami autistického spektra, Downovým syndrómom, s poruchami učenia, s ADD a ADHD a inými syndrómami). Škola vytvára podmienky pre systematické budovanie hygienických návykov, zdokonaľovanie sebaobslužných činností detí. Prostredníctvom kreatívnej pracovnej a telesnej výchovy nielen zvyšuje úroveň jemnej a hrubej motoriky, celkovej pohybovej koordinácie, ale v podstatnej miere prispieva k dosiahnutiu bio-psycho-sociálnej rovnováhy a šťastia z dosiahnutých úspechov. Zabezpečuje získavanie a rozvoj sociálnych skúseností a zručností. Profesionálna orientácia s prihliadnutím na reálne možnosti dieťaťa a zákonného zástupcu dieťaťa.

PhDr. Ján Hučík, st. bol nielen výborným špeciálnym pedagógom a riaditeľom komplexu škôl v Liptovskom Jáne, ale aj priekopníkom organizovania športových hier pre mládež s mentálnym znevýhodnením na Slovensku, jeden z tvorcov učebných plánov, osnov a učebníc pre žiakov s mentálnym postihnutím. Bohatá je aj jeho publikačná činnosť v odborných časopisoch (Efeta, Špeciálna pedagogika, Otázky defektológie, Teórie a praxe speciální pedagogiky), zborníkoch, metodických príručkách či publikáciách krajského pedagogického ústavu.

   

V čase svojho pôsobenia v komplexnom zariadení v Liptovskom Jáne nadviazal medzinárodnú spoluprácu špeciálnych pedagógov a učiteľov škôl pre výchovu a vzdelávanie detí a mládeže s mentálnym postihnutím Rijeke (r. 1967, Juhoslávia), Homoku a Szolnoku (r. 1970, Maďarsko), pedagogickou fakultou – špeciálna pedagogika Gustava Bárciho v Budapešti a pod.

Aktívne spolupracoval s Výskumným ústavom pedagogickým, Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, ministerstvom školstva i Krajským pedagogickým ústavom v Bratislave a Banskej Bystrici. Jeho praktické skúsenosti sa stali podkladom pri vytváraní koncepcií a zdokonaľovaní sústavy osobitných škôl a osobitných učilíšť.

Ján Hučík, st. bol jedným zo zakladateľov a aktívnym členom Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR hneď od jej založenia (r. 1969). Dlhé roky zodpovedne vykonával funkciu predsedu psychopedickej sekcie, čím prispieval k upevňovaniu stavovského povedomia slovenských psychopédov.

Externe pôsobil na PdF UK v Trnave a v komplexe škôl v Lipt. Jáne viedol dlhoročnú súvislú pedagogickú prax pre študentov špeciálnej pedagogiky.

PhDr. Ján Hučík, st. je nositeľom viacerých významných ocenení: Vzorný učiteľ (1969), Zaslúžilý učiteľ (1979), Za vynikajúcu prácu (1984), Medaily J. A. Komenského (1988). Za celoživotné dielo mu bolo udelené morálne ocenenie v podobe Medaily sv. Gorazda (2001), ktoré udeľuje minister školstva a traduje sa od r. 1997.

  Ocenenie Ján Amos Komenský 1592-1670    Medaila sv. Gorazda     Ocenenie Ján Amos Komenský

PhDr. Ján Hučík, st. skonal † 4. 12. 2003 v Liptovskom Jáne, kde je pochovaný na miestnom cintoríne.

Múzejná, špeciálno-pedagogická knižnica obsahuje viacero knižných odborných titulov, ktorých autorom alebo spoluautorom je Ján Hučík, st. Mnohé z nich sú už zdigitalizované, takže do ich kapitol sa môžete začítať prostredníctvom Digitálnej knižnice, zverejnenej a prístupnej na webovej stránke múzea https://msslevoca.sk/knihy2/

Autorka: Mgr. Štefánia Petreková

Zdroje:

Súkromný archív doc. Mgr. Jána Hučíka, PhD., ml.

Špeciálno-pedagogická knižnica a depozitár Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

https://szsilj.sk/