„Musíme vystupovať po dlhom rebríku postupných cieľov, z ktorých každý vedie k víťazstvu nad vaším rečovým problémom.“ Van Riper

Dnes, 5. júla 2023 uplynulo 21 rokov od úmrtia poprednej slovenskej logopédky Želmíry Kontúrovej. Spomienka na túto charizmatickú dámu a zároveň matku 3 detí, je stále živá. Ako sama hovorievala: „Možno práve deti boli pre mňa podnetom ďalšieho rozširovania môjho pedagogického vzdelávania.“

Narodila sa 24. 1. 1924 v Dolnej Štubni, okr. Martin a zomrela 5. 7. 2002 v Žiline.

A prečo sa Želmíra Kontúrová rozhodla celý svoj život venovať, až podriadiť logopédii? Jednoducho povedané, chcela pomáhať pri rozvíjaní správneho vývinu reči, odstraňovať už vzniknuté poruchy a chyby reči, ale najmä metodicky usmerňovať pedagógov, logopedických asistentov a najmä priamo osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou a sluchovým znevýhodnením.

Promovaná okresná a krajská logopédka Želmíra Kontúrová patrila k tým vzácnym osobnostiam, ktorí zmysel svojho života nachádzali  vo svojej  práci a zasvätili ho logopedickej starostlivosti.

Po ukončení reálneho gymnázia v Martine, Učiteľskej akadémie v Turčianskych Tepliciach  a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pokračovala v štúdiu na  Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Trnave, kde ukončila odbor defektológia – logopédia. Vzťah k danému odboru u nej umocnil významný špeciálny pedagóg na Slovensku – krajský logopéd v Žiline J. Tinka a profesor Miloš Sovák v Prahe, u ktorého absolvovala niekoľkomesačnú prax na Foniatrickej klinike.

Aktívne na úseku logopédie začala pracovať roku 1957 v Žiline. A odvtedy, až do konca svojej profesionálnej, praktickej činnosti, sa logopédia stala pre ňu vecou srdca.  V okrese Žilina organizovala, riadila logopedické služby, odborne a metodicky viedla logopedických asistentov, zriaďovala logopedické poradne, bola  pri zrode prvej logopedickej poradne  v stredoslovenskom kraji, jednej z prvých na Slovensku vôbec. K tomu, samozrejme, patrila jej vlastná odborná logopedická činnosť, ktorú  orientovala na:

  1. Preventívnu starostlivosť – depistáže na MŠ, ZŠ, osvetovú činnosť zdravotníckych pracovníkov;
  2. Ambulantnú a cvičnú liečbu, spojenú s psychoterapiou v logopedických poradniach;
  3. Cvičnú liečbu spojenú so psychoterapiou u hospitalizovaných pacientov.

Svoje vedomosti zúročovala a pomáhala elementaristom, ktorí sa pripravovali  na funkciu logopedický asistent, prednášala na logopedických kurzoch, určených poslucháčom Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, Katedry otorinolaryngológie, ďalej na celoštátnych zjazdoch slovenskej lekárskej spoločnosti či logopedických konferenciách. Pripravovala praktické ukážky korekcie hlások, sprístupňovala metodiky, uskutočňovala logopedické semináre pre psychológov, riaditeľov, učiteľov špeciálnych škôl (predtým osobitných škôl),  viedla preventívne prednášky pre rodičov, pracovala na odborných výskumoch a svoje výsledky prezentovala na Foniatrických zjazdoch, logopedických konferenciách a pod. Metódy jej práce boli prevzaté v mnohých okresoch Slovenska ako vzorové.

Želmíra Kontúrová bola aktívnou členkou Slovenského výboru foniatrickej sekcie, jednou so zakladajúcich členov Logopedickej sekcie Slovenskej ORL spoločnosti, ďalej členkou poradného zboru pre deti, vyžadujúcich osobitnú starostlivosť. Aktívne pomáhala organizovať liečebno-výchovné kurzy pre zajakavých žiakov a študentov z celého Slovenska pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR.

12. máj 1965 bol pre ňu obzvlášť výnimočný, kedy získala v slovenskom kole XII. ročníka pedagogického čítania II. cenu za prácu: Logopédia – preventívna zložka zdravotníctva na ZŠ, OŠ, MŠ.

Pracovisko logopédie na poliklinike v Žiline, r. 1969

Pracovisko logopédie na poliklinike v Žiline, r. 1969

Publikačná činnosť Želmíry Kontúrovej:

V rokoch 1960 – 1990 napísala viac ako 63 odborných článkov, štúdií, prác, ktoré boli publikované v slovenských odborných periodikách. Spomeniem aspoň niektoré: Špeciálna pedagogika, Otázky defektológie, Zdravie, Psychológia, Komenský, EuroRehab a iné. K najvýznamnejším nesporne patrí Koncepcie logopedickej starostlivosti v zdravotníctve v roku 1979 (spoluautorka), ďalej

  • Recenzia práce J. Dvončovej, V. Nádvorníkovej: Fonetika a metodika chybnej výslovnosti, 1976;

Logopedický zborník – Nedostatok citovej výchovy – brzdiaci faktor vo vývine reči, Špecifické faktory oneskoreného vývinu reči v Žilinskom okrese, 20 rokov rozvoja logopédie v Žilinskom okrese ai.

V roku 1978 jej bolo udelené Čestné uznanie za obetavú prácu na úseku logopédie na Slovensku.

Kurz logopedických asistentov v Trenčíne, r. 1961

Kurz logopedických asistentov v Trenčíne, r. 1961

Bola a navždy ostala človekom milým, láskavým, skromným, o čom svedčí jej vlastné vyjadrenie  k autorskému životopisu, o napísanie ktorého  bola požiadaná. Citujem: „ Dostali ste ma do veľkých rozpakov. Nikdy som si totiž nestačila robiť nejaké záznamy kedy, kde, čo sa robilo, napísalo, lebo pri tomto tempe, v akom žijeme, návale práce, starostiach o početnú rodinu sa človek nestačí zaoberať sám sebou. Počas svojej praktickej činnosti som vyškolila desiatky logopedických asistentov, zaškolila značný počet logopédov, na ktorých prácu som hrdá. Teší ma, že keď budem odchádzať, títo ma nahradia a budú pokračovať v dobrej tradícii, ktorú sa mi podarilo vytvoriť na OÚ NZ v Žiline.“

Kurz logopedických asistentov v Trenčíne, r. 1962

Kurz logopedických asistentov v Trenčíne, r. 1962

Činorodá bilancia ostane vždy po človeku, ktorému sa práca stane nie zamestnaním, ale povolaním, dokáže zapáliť iných, odovzdávať praktické zručnosti s cieľom napredovania oblasti, ktorú si zamiloval.

Mgr. Želmíra Kontúrová je toho pravým dôkazom. Myslela a cítila aj srdcom.

Odovzdávanie vyznamenania na logopedickej konferencii Štrbské Pleso, r. 1979

Odovzdávanie vyznamenania na logopedickej konferencii Štrbské Pleso, r. 1979

Použitá literatúra:

Listinné dokumentačné materiály Múzea špeciálneho školstva v Levoči

Baláž, Jozef: Za logopédkou Mgr. Želmírou Kontúrovou. Časopis Efeta, otvor sa, č.  2, rok 2005, ročník XV, ISSN 1335–1397.

Tinajová, Oľga: Na ceste k poznaniu (k nedožitým 85. narodeninám Želmíry Kontúrovej) – archív Múzea špeciálneho školstva v Levoči.

Autorka: Mgr. Štefánia Petreková