Osobitné odborné učilištia pripravovali absolventov osobitných škôl na praktické povolania – krajčír, stolár, košikár, kefár, maliar, murár, tesár, záhradník, pomocník v poľnohospodárske či kuchyni. Najstaršie osobitné odborné učilištia na Slovensku vznikali v týchto mestách: Spišský Štiavnik (1951), Bratislava (1966), Trnava (1967), Liptovský Ján (1976), Ladce (1976), Michalovce (1976), Stará Ľubovňa (1979), Snina (1982), Valaská (1986), Beňadikova (1989) a ďalšie.

Podľa smerníc MŠ SSR z 1. 9. 1978 č. 10476/1978 sa zrušili učňovské školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a od 1. 9. 1978 sa zriadili odborné učilištia podľa zákona č. 63/1978 Zb.

Osobitné odborné učilište, Spišský Štiavnik

Odborné učilište v Spišskom Štiavniku (teraz OUI Poprad) má svoje počiatky vo výchovných dielňach pre absolventov Osobitnej školy v Spišskej Novej Vsi, ktoré boli zriadené v r. 1947 Spolkom pre liečebnú nápravu so sídlom v Trenčíne a plnili úlohu učňovskej školy. Týmto vznikol základ pre históriu učňovských škôl na Slovensku, ktorá je spojená s menom ich zakladateľa Františka Valenčíka.

V prvom učebnom odbore záhradník sa vzdelávalo 52 učňov, a to od januára 1948.

Na základe rozhodnutia Povereníctva školstva a osvety v Bratislave v r. 1951 výchovné dielne prešli pod štátnu školskú správu s novým názvom Osobitný domov mládeže v Spišskej Novej Vsi. Jeho súčasťou bola Osobitná učňovská škola na Hutnianskej ceste. Práve tento rok je považovaný za rok založenia učilištia. Prvým riaditeľom bol František Valenčík. Škola bola neskôr presťahovaná na Hviezdoslavovu ulicu a odtiaľ v r. 1954 do budovy kaštieľa v Spišskom Štiavniku. Práve tam sa po prvýkrát konali záverečné učňovské skúšky, kde 11 učňov získalo výučný list v odbore záhradník a poľnohospodár.

Z podnetu Výskumného ústavu pedagogického v Bratislave sa 12. 6. 1968 prvýkrát konali prijímacie pohovory žiakov, ktorí sa na školu hlásili na základe prihlášok z osobitných škôl a odborov sociálneho zabezpečenia. Dovtedy boli žiaci zadeľovaní cestou Záchytného detského domova v Košiciach.

V šk. roku 1971/72 boli do učebného odboru záhradník po prvýkrát prijaté aj dievčatá.

V šk. roku 1977/78 pribudol uč. odbor stavebná výroba so zameraním na murárske práce, v šk. roku 1993/94 – služby a domáce práce, od šk. roku 2000/01 – stavebná výroba so zameraním na maliarske a natieračské práce. Neskôr ďalšie:

potravinárska výroba so zameraním na prácu pri príprave jedál,

spracúvanie dreva so zameraním na výrobu úžitkových a umeleckých predmetov,

cukrárska výroba,

textilná výroba so zameraním na výrobu kobercov a gobelínov,

opravár poľnohospodárskych strojov.

Od šk. roku 2007/08 učilište disponovalo prvými alokovanými triedami na Šrobárovej ulici č. 20 v Poprade, kde sa postupne celé odborné učilište zo Spišského Štiavnika presťahovalo a zlúčilo s pôvodným popradským učilišťom.

Škola poskytuje odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V súčasných priestoroch, na Šrobárovej ul. 20, škola sídli od 1. 7. 2012.

V súčasnosti majú odborné učilištia v systéme výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky významné miesto pri výchove a vzdelávaní mentálne postihnutých jednotlivcov, absolventov špeciálnych základných škôl a spojených škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prijalo vyhlášku. 232/2016 (ďalej len „vyhláška“), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. Cieľom prijatej vyhlášky je zosúladenie jej znenia s aktuálnym účinným znením zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aktualizovanie sústavy učebných odborov a zameraní učebných odborov v odborných učilištiach.