Školy pre sluchovo postihnutých v Bratislave

Spojená škola internátna, Hrdličkova, Bratislava je pokračovateľom prvého ústavu pre sluchovo postihnutých v Bratislave. Táto škola v súčasnosti poskytuje vzdelávanie žiakom so sluchovým, sluchovým a viacnásobným postihnutím a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou. V šk. roku 2016/17 školu navštevuje 174 žiakov vrátane ŠMŠ.

Organizačné zložky školy:

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Gejzu Slaninku internátna

Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna

Špeciálna materská škola pre deti so sluchovým postihnutím internátna

Súčasťou školy je tiež Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Školský klub detí, Školský internát a Školská jedáleň.

https://zsihrdlickova.edupage.org/

V r. 1955 bola v Bratislave zriadená prvá škola pre nedoslýchavých pod názvom 1. Osemročná stredná škola pre nahluchlé deti na Podjavorinskej ulici s počtom 19 žiakov. V r. 1958 bola škola presťahovaná na Hroboňovu ulicu a v roku 1960 bol pri škole zriadený internát pre 40-tich žiakov. V súčasnosti škola nesie názov:  Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta, Bratislava a poskytuje vzdelanie žiakom so sluchovým postihnutím, žiakom s kombinovaným a viacnásobným postihnutím a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Špecifikami školy sú: zameranie na orálnu metódu, posilnenie logopedickej starostlivosti, prvky Montessori pedagogiky a podporný terapeutický program. V šk. roku 2016/17 školu navštevuje 119 žiakov vrátane ŠMŠ.

http://www.zsidrotarska.sk/

Stredná škola internátneho typu pre žiakov so sluchovým postihnutím na Koceľovej ulici v Bratislave má zaradené organizačné zložky: 

Strednú odbornú školu pre žiakov so sluchovým postihnutím so študijnými a učebnými odbormi:

Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitnou skúškou – študijný odbor (štvorročný v 5-ročnej príprave pre zmyslovo postihnutých):  strojárstvo, propagačná grafika, mechanik, elektrotechnik, mechanik počítačových sietí, kozmetička vizážistka, kozmetik

Stredné odborné vzdelanie s výučným listom – učebný odbor (trojročný v 4-ročnej príprave pre zmyslovo postihnutých): čalúnnik, záhradník, polygraf-knihár, kaderník, technicko-administratívny pracovník, umelecký kováč zámočník

Nižšie stredné odborné vzdelanie – dvojročný učebný odbor: strojárska výroba, poľnohospodárska výroba

Odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím

trojročný učebný odbor končiaci záverečnou skúškou s výučným listom: spracúvanie dreva – čalúnenie nábytku, polygrafická výroba, poľnohospodárska výroba

Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím.

úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitnou skúškou – štvorročný študijný odbor v 5-ročnej príprave pre zmyslovo postihnutých. V šk. roku 2016/17 študijný odbor pre nedostatok záujemcov nebol otvorený.

V šk. roku 2016/17 školu navštevuje 82 žiakov.

https://soskocelovaba.edupage.org/ www.facebook.com/soskocelova/