Špeciálna základná škola, Fraňa Kráľa 3 v Levoči

18. augusta 1948 Povereníctvo školstva a osvety vydalo zriaďovaciu listinu č. 80 224/48 – II/5 pre Štátnu pomocnú školu v Levoči s platnosťou od  1. septembra 1948. Vyučovanie začalo 23. 11. 1948 v dvoch postupných triedach. Povereníctvo vytvorilo dve pracovné miesta – riaditeľa školy a literného odborného učiteľa.

Prvé umiestnenie školy bolo v Strednej chlapčenskej škole na ulici Š. Kluberta (v súčasnosti ZŠ Š. Kluberta). K dispozícii boli tri miestnosti na prízemí – dve triedy a jeden kabinet.

V prvom šk. roku sa vzdelávalo 32 žiakov, 18 chlapcov a 14 dievčat.

Výnosom č. A-179.116-II Ministerstva školstva, vied a umení zo dňa 30. 9. 1948 bola škola premenovaná na Osobitnú školu v Levoči (na základe Zákona o jednotnej škole č. 95/1948 Zb.).

Škola sa niekoľkokrát sťahovala až v r. 1960 jej bol pridelený obytný dom, samostatná vilka na ulici Fraňa Kráľa, v ktorej sídli dodnes.

Prvou riaditeľkou školy bola Elena Júnyová-Értekešová, prvou učiteľkou Terézia Haršáni.

Od r. 1997 škola nesie názov Špeciálna základná škola v Levoči.

Ďalšími riaditeľmi boli: Štefan Mačák, Ivan Vrana, Mária Cirbusová, Viera Pitoráková a Iveta Péchyová.

V súčasnosti školu navštevujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Sú vzdelávaní podľa Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 – primárne vzdelávanie, podľa učebných osnov pre ŠZŠ variant A, variant B.

V rámci školského vzdelávacieho programu využívajú dotáciu voliteľných predmetov na posilnenie predmetov (na opakovanie a upevňovanie učiva) vo vzdelávacích oblastiach: jazyk a komunikácia, príroda a spoločnosť, matematika a práca s informáciami.

V 1. – 3. ročníku je zaradený  predmet Individuálna logopedická starostlivosť (ILS), Muzikoterapia a predmet Čítanie a písanie hrou.

V 5.- 9. ročníku predmet Anglický jazyk vyučovaný hravou formou. 

Škola je plneorganizovaná, má 9. ročníkov, 10 tried, vrátane prípravného ročníka. Žiaci sú umiestnení v 2 budovách. Vyučovanie prebieha v dvoch zmenách.

V šk. roku 2016/17 sa v škole vzdeláva 78 mentálne znevýhodnených žiakov.

Zdroj:

https://szsfk.edupage.org