Spojená škola, Vojenská 13, Košice

r. 1925 vznikla prvá pomocná trieda pre 10 detí v Košiciach, ktorá od svojho založenia prešla mnohými zmenami, či už názvov alebo sídlami.

Tá najpodstatnejšia nastala v šk. roku 1993/94 vďaka Školskej správe – Košice I. a jej rozhodnému riešeniu. Škola bola presťahovala do obnovených a upravených priestorov bývalej materskej školy na Vojenskej ulici č. 13 v Košiciach. Nová budova a nové priestory dali inšpiráciu aj novým myšlienkam vzdelávania mentálne postihnutých žiakov. Skúsený tím pod vedením pani riaditeľky Mgr. Daniely Onderkovej vypracoval nový projekt vzdelávania mentálne postihnutých žiakov, zameraný na  novú náplň  vo výučbe týchto detí, na  oživenie pedagogickej práce, ale aj na spoluprácu učiteľ – rodič. Rodičia dostali možnosť vstupovať do výchovno-vzdelávacieho procesu.

1. septembra 1998 sa škola zapojila do experimentálneho overovania vzdelávania žiakov s autizmom. Vznikla prvá trieda pre žiakov s autizmom.

V šk. roku 2000/01 sa zmenil názov školy na Špeciálna základná škola. 

Od 1. júla 2002 sa vedenia školy ujala Iveta Baková, pokračujúca v duchu tradícii školy.

1. septembra 2009 sa názov školy zmenil na Spojená škola, Vojenská 13, Košice s dvoma organizačnými zložkami:

Špeciálna základná škola s elokovanými triedami na Komenského 19 v Košiciach a Praktická škola.

V súčasnosti má Spojená škola tieto organizačné zložky:

Špeciálnu základnú školu,

Praktickú školu (od r. 2009),

Základnú školu pre žiakov s autizmom (od r. 2010),

Materskú školu pre deti s autizmom. (od r. 2015), k nej patria aj dve elokované pracoviská. Jedným je elokované pracovisko Základnej školy pre žiakov s autizmom, Charkovská 1, Košice, druhým elokované pracovisko Špeciálnej základnej školy, Komenského 19, Košice.

Pedagógovia školy zároveň poskytujú individuálne vzdelávanie žiakom v Detskom domove na Hurbanovej ulici v Košiciach a v Ústave na výkon väzby a odňatia slobody na Floriánskej ulici v Košiciach.

Zdroj:

www.spojvojke.sk