Osobné dokumenty Vladimíra Predmerského z rokov 1927-1991

Vzácne osobné dokumenty svojho nebohého otca – doc. Vladimíra Predmerského – múzeu darovala jeho najmladšia dcéra MUDr. Nadežda Blahutová, žijúca v Bratislave.

Z Ohlasovacieho lístka pre ženatých z 25. septembra 1929 sa dozvedáme, že menovaný V. Predmerský, narodený 19. 2. 1902 v Lubine, okres Nové Mesto n/Váhom, v tom čase ženatý s Margitou, rod. Ábelovou mali v tom roku dve deti: dcéru Darinku (1926) a syna Miloslava (1928). Ohlasovací lístok oznamoval aj povolanie V. Predmerského (štátny učiteľ), štátne občianstvo, adresu posledného bytu (Hámry – Štátna škola) a kde bol ohlasovací lístok vystavený.

Výkaz o štúdiu na Slovenskej univerzite v Bratislave, v šk. roku 1949/50, dokumentujúci štúdium V. Predmerského na Pedagogickej fakulte, v odbore II. stupeň škôl a škôl pre mládež vyžadujúcich osobitnú starostlivosť. V. Predmerský štúdium ukončil v šk. roku 1951/52.

Druhý Výkaz o diaľkovom štúdiu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, v šk. roku 1954/55 dokumentuje priebeh štúdia v odbore pedagogika-psychológia. V. Predmerský štúdium ukončil s vyznamenaním v r. 1959.