Triedna kniha dochádzky a úspechu III. triedy štátneho ústavu pre vzdelanie detí hluchonemých v Dubnici, šk. rok 1924/1925

Štátny ústav pre hluchonemých bol do Dubnice nad Váhom preložený v r. 1921 z Bratislavy. Vyučovanie prebiehalo v budove kaštieľa z r. 1630, ktorý neposkytoval adekvátne priestorové, najmä ubytovacie kapacity. V r. 1942 bol tento ústav presťahovaný do Prešova.

Tretia trieda Štátneho ústavu pre vzdelanie detí hluchonemých v školskom r. 1924/1925 mala celkom 10 žiakov (z toho 7 dievčat a 3 chlapcov). Ich triednym učiteľom bol Julius Valentovič.

Menný zoznam žiakov:

Bajčíková Katarina

Brachtírová Maria

Fancovičová Sida

Habaj August

Hazuchová Maria

Konečná Anna

Martinovičová Aneška

Sokolíková Olga

Žaček Štefan

Janeček František

Triedna kniha okrem osobných údajov každého zo žiakov (t.j. meno, dátum a miesto narodenia žiaka, meno, povolanie a trvalé bydlisko otca alebo matky, meno a bydlisko stravovateľa) obsahuje klasifikáciu žiaka za prvý a druhý polrok, výkaz školskej dochádzky, informáciu o stupni, spôsobe, prípadne príčine hluchoty a informáciu o spôsobilosti artikulácie. Ďalej triedna kniha obsahuje týždenné záznamy vyučovacích predmetov a preberaných učebných látok jednotlivých vyučovacích predmetov, ako napr. reč, telocvik, počty a pod.